Τηλέφωνο επικοινωνίας: 694 755 3383

Έλεγχος και Συντήρηση Συστήματος Πυρανίχνευσης

Έλεγχος και Συντήρηση Συστήματος Πυρανίχνευσης

Το σύνολο του εξοπλισμού του συστήματος πυρανίχνευσης, πρέπει από το έτος 2005, να συμμορφώνεται με τα τελευταία εναρμονισμένα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ-54 σε εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 89/106/ΕΚ.

Παρακάτω υποδεικνύεται η ασφαλής λειτουργία και περιοδικός έλεγχος – συντήρηση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε συμμόρφωση με την Πυροσβεστική Διάταξη 12/2007, «περί της υποχρεωτικής θεώρησης και τήρησης βιβλίου ελέγχου λειτουργίας και συντήρησης πυροσβεστικών συστημάτων και μέσων πυροπροστασίας» καθώς και την Πυροσβεστική Διάταξη 15/2014  Φ.Ε.Κ. 3149/Β`/2014 (άρθ. 3§3.1) «Προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας»

Απαιτήσεις Ελέγχου και Συντήρησης

 • Επιβάλλεται η επικόλληση οδηγιών λειτουργίας δίπλα στον πίνακα ελέγχου πυρανίχνευσης στην Ελληνική Γλώσσα, από τον Εγκαταστάτη του συστήματος πυρανίχνευσης και βάσει αυτών να πραγματοποιείται η περιοδική εκπαίδευση του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή.
 • Απαιτείται ο εγκαταστάτης να διαθέτει και να εκπαιδεύει τον τελικό χρήστη στο ειδικό ημερολόγιο συμβάντων (loggingbook), το οποίο πρέπει να τοποθετείται πάντα κοντά στον πίνακα ελέγχου και να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο  κατά τον περιοδικό έλεγχο και συντήρηση.
 • Απαιτείται το εξουσιοδοτημένο άτομο της Εταιρείας συντήρησης να υπογράφει στο θεωρημένο βιβλίο συντήρησης και επιπλέον χορηγείται στον τελικό χρήστη, η προβλεπόμενη από την νομοθεσία Υπεύθυνη Δήλωση ελέγχου της καλής λειτουργίας του μόνιμου συστήματος πυρανίχνευσης, που θα ισχύει για ένα έτος.
 • Θα πρέπει στο ημερολόγιο συμβάντων να αναγράφεται το όνομα του Αρμοδιού Προσώπου Πυρασφάλειας – Αρχηγός Ομάδας Πυρασφάλειας, που θα ενεργεί για λογαριασμό του τελικού χρήστη και το οποίο θα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την εταιρεία συντήρησης.
 • Με ευθύνη του Αρχηγού Ομάδας Πυρασφάλειας, πρέπει να διενεργούνται δοκιμές λειτουργίας σε τακτά χρονικά διαστήματα (μηνιαίως), σε όλες τις συσκευές του συστήματος πυρανίχνευσης, με αναφορά τους στο ειδικό ημερολόγιο συμβάντων.
 • Οι καθιερωμένοι τεχνικοί περιοδικοί έλεγχοι που πρέπει να διενεργούνται είναι οι ακόλουθοι:

6μηνιαίος Έλεγχος

 1. Ελέγχονται  τυχόν σφάλματα του  πίνακα πυρανίχνευσης.
 2. Ελέγχονται τυχόν ψευδοσυναγερμοί και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη τους. Οι ενέργειες για την αποκατάσταση των ανωτέρω σφαλμάτων εγγράφονται στο βιβλίο συμβάντων.
 3. Δοκιμάζεται η σωστή λειτουργία των συσσωρευτών και ελέγχονται οι συνδέσεις αυτών.
 4. Ελέγχονται επιλεκτικά ανιχνευτές και κομβία συναγερμού και διαπιστώνεται η κατάσταση αυτών και η κανονική λειτουργία τους στο σύστημα πυρανίχνευσης.
 5. Ελέγχεται αν όλες οι λειτουργίες του πίνακα είναι κανονικές, θέτοντας αυτόν σε συνθήκες σφάλματος με τεχνικό τρόπο.
 6. Γίνεται οπτικός έλεγχος για την διαπίστωση αν έχει επέλθει κάποια μεταβολή στην εγκατάσταση.
 7. Συμπληρώνεται το ημερολόγιο συμβάντων με λεπτομέρειες και δίδεται υπεύθυνη δήλωση πραγματοποίησης εξαμηνιαίου ελέγχου.

 

Ετήσιος Έλεγχος

 1. Επαναλαμβάνεται η διαδικασία του εξαμηνιαίου ελέγχου.
 2. Εξέταση και επανεκπαίδευση του προσωπικού στις λειτουργίες του συστήματος και στις ενέργειες για την έγκαιρη αντιμετώπιση της φωτιάς.
 3. Συμπληρώνεται το βιβλίο συμβάντων με λεπτομέρειες , σημειώνεται κάθε μεταβολή της εγκατάστασης και δίδεταιυπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας.

Η διενέργεια των πιο πάνω προγραμματισμένων ελέγχων πιστοποιεί και την ασφαλή λειτουργία του συστήματος , η οποία αποδεικνύεται με την υπογραφή του θεωρημένου ελέγχου και συντήρησης.

Σπανάκης Ηλίας

Διπλ. Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Msc –  Ergoprolipsis

banner-ergoprolipsis-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-website